قانون لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور

انگشت نگاری از اتباع آمریکایی
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم

جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور که به عنوان طرح یک‌فوریتی
به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/8/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در
مبادی ورودی کشور ماده واحده – دولت موظف است از کلیه اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور
و صدور روادید متناسب با رفتار آمریکا، بازرسی و انگشت‌نگاری نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی