ماشه فورس ماژور برای تاسیسات گردشگری نیز فعال شود!

ماشه فورس ماژور برای تاسیسات گردشگری

ماشه فورس ماژور برای تاسیسات گردشگری نیز فعال شود!

به تازگی ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا در استا یزد بنابر پیشنهاد دادگستری آن استان مصوب نموده
تا برای چک های افراد خوش حساب گواهی عدم پرداخت صادر نشود. مصوبه ای که بنظر میرسد با نگاهی
به مبحث “فورس ماژور در قراردادها” ارائه و تصویب شده است. مطابق این مبحث هرچند قراردادها لازم الاجرا هستند
و طرفین میبایست تعهدات خویش را انجام دهند ولی چنانچه بر اساس اتفاقی خارجی ( یعنی اتفاقی که به خاطر تقصیر طرفین قرارداد نیست)
همانند کرونا انجام تعهدات یک قرارداد غیر ممکن شود آن تعهد ساقط و یا اجرای آن بصورت موقت متوقف میگردد
تا مانع خارجی رفع گردد.

در خصوص تاسیسات گردشگری این حادثه خارجی بسیار کارساز بوده است که نه تنها انجام برخی تعهدات را غیر ممکن نموده مانند فروش خدمات و غیره در ایام تعطیلات نوروز بلکه برخی تعهدات را نیز بصورت موقت متوقف نموده است.
که نمونه آن میتواند پرداخت وجوه چک هایی است که تاسیسات گردشگری بر اساس قراردادهایی صادر
و به افراد دیگر واگذار نموده اند. حال با توجه به شیوع کرونا و دستورات حکومتی وقاهرانه دولت و متولیان
این تاسیسات مکلف به تعطیلی مراکز خویش در این ایام ممتاز گردشگری شده اند که اثر مستقیم آن ناتوانی
در انجام تعهدات این تاسیات میباشد. بنابراین پیشنهاد میگردد متولیان امر گردشگری در هر کجا با الهام گرفتن
از اصل تصمیم ستاد کرونای یزد در پی اخذ مصوباتی در این رابطه تا رفع این معضل جهان شمول باشند.