کارگران صنعت گردشگری (روز جهانی کارگر)

روز جهانی کارگر

به مناسبت روز جهانی کارگر مناسب است توجه خاص به کارگران صنعت گردشگری داشته باشیم.

چون پیش زمینه ذهنی جامعه بر آن است که کارگر کسانی هستند که کار یدی انجام و در کارخانه و کارگاه ها مشغول به کار هستند
کمتر کسی توجه می‌کند که تقریبا تمامی افرادی که برای تاسیسات گردشگری هم کار میکنند در دایره تعریف قانون کار قرار و کارگر محسوب می‌شوند !

توجه به کارگران گردشگری به قدری اهمیت دارد که سازمان جهانی گردشگری نیز در بیان کد های اخلاق گردشگری یکی از بندهای ده گانه این کدها را توجه به “حقوق کارگران و کارگزاران گردشگری” قرار داده است.

میدانید کد جهانی اخلاق گردشگری مجموعه ای از ضوابط و معیارهای اخلاقی و اصول رفتاری معین را شامل می شود
که بر فعالیت های بخش  گردشگری حاکم هستند و تعهدات و شرح وظایف متقابل جامعه ی  میزبان و میهمان را نسبت به یکدیگر بر طبق استانداردهای رفتاری مورد تایید سازمان جهانی گردشگری را بیان می کنند.
این اصول به منظور کاهش اثرات منفی جریان تبادلات گردشگری بر روی منابع طبیعی، فرهنگی و انسان ساخت و برخورداری هرچه بیشتر جوامع محلی و میزبان از فواید این صنعت تنظیم شده اند.

به طور کلی تعریف جامع زیر را می توان از این کد ارائه داد:

کد جهانی اخلاق گردشگری یک چهارچوب بنیادی مرجع، برای گردشگری مسئولیت پذیر و پایدار است
که شامل مجموعه ای جامع از اصول طراحی شده برای هدایت بازیگران اصلی در توسعه صنعت گردشگری می باشد.

بند نهم این کد خواستار توجه حقوق کارگران و کارگزاران صنعت گردشگری شده است که به حق از چندین جهت مهم است.

همانگونه که بیان شد اکثر افراد شاغل در تاسیسات گردشگری کارگر محسوب و مورد حمایت قانونگذار ایرانی هستند
به این توضیح که حداقل های حقوق تعریف شده قانونی برای آنها باید رعایت شود
و در قرارداد های کار با آنان نمیتوان تغییراتی داد که به ضرر کارگر باشد
مثلا ساعت کاری را بیشتر، حقوق را کمتر و یا بیمه را حذف نمود! ولی تغییر به نفع کارگر پذیرفته شده است مثلا ساعت کار کمتر و یا حقوق بیشتر از حداقل تعیینی !

موسسه پروتوریست قراردادهای کار در گردشگری را به صورت استاندارد تنظیم و قادر به ارائه آن به تاسیسات و افراد شاغل در این صنعت است.