تور های خارجی شامل گرانفروشی نمیشوند؟!

تور های خارجی شامل گرانفروشی نمیشود

تور های خارجی شامل گرانفروشی نمیشوند!

شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رایی با استناد به اینکه تورهای خارجی دارای نرخ مصوب نیستند اعتراض یکی از دفاتر (شرکت) خدمات مسافرتی را پذیرفته و رای کمیسیون سازمان وقت میراث فرهنگی را نقض نموده است. متن دادنامه به این شرح است

رأی شماره 9109970901302330 شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه ارائه خدمات تورهای خارجی، فاقد تعرفه خاص و نرخ‌های مصوب می‌باشند و معمولاً بر اساس خدمات ابرازی، نرخ تور نیز متفاوت می‌باشد و در مانحن فیه نیز شاکی بر اساس خدماتی که برای مسافرین ارائه نموده، مبادرت به تعیین نرخ تور و اخذ آن از مسافرین کرده است و هیچ یک از مسافرین تورهای خارجی نسبت به میزان نرخ تور مسافرتی معترض نبوده‌اند و نظر به اینکه خدمات شاکی در کشور تونس به مسافرین ارائه گردیده و میزان تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان مشتکی عنه مشخص نشده است و از طرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اعلام نموده که تورهای مسافرتی فاقد تعرفه خاص و نرخ‌های تعریف شده و مصوب و ابلاغی هستند. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض به را نقض می‌نماید تا سازمان مشتکی عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و سایر مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری‌نژاد ـ رشیدی

نقد :
هرچند تورهای خارجی به درستی دارای نرخ مصوب نیستند و هر دفتر و یا شرکت با توجه به خدمات و درجه خدماتی که می دهد نرخ و قیمت تور را مشخص مینماید ولی این امر مانع از آن نیست که یک توگردان با محاسبه قیمت ناعادلانه اقدام به گرانفروشی و یا در مقابل کم فروشی نماید موضوعی که در تبصره یک ماده ۱۷ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری منعکس و در صورت چنین امری آن تاسیسات گردشگری ممکن است به تعلیق مجوز محکوم شود. بنابراین بهتر می بود با ارجاع امر به کارشناسی تمامی خدمات ارائه شده به آن گردشگر بررسی و نرخ گذاری ، تا در صورت گرانفروشی رای مورد اعتراض، تایید میگردید. بدیهی است نبود نرخ مصوب نمیتواند باعث سو استفاده و دریافت مبالغ غیرعرفی شود

ماده۱۷ این ایین نامه به شرح ذیل است :
نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه بندی و نرخ های تعیین شده به عهده سازمان است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تأسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین نامه به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف ـ تذکر کتبی با درج در سابقه واحد.

ب ـ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی.

ج ـ کاهش درجه تأسیسات گردشگری موضوع ماده (۱۰).

د ـ تعلیق مجوز بهره برداری تا رفع اشکال و نارسایی ها (درخصوص تأسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه).

هـ ـ لغو پروانه بهره برداری.

تبصره۱ـ در صورت وقوع گرانفروشی، کم فروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می تواند برابر بند (د) این ماده اقدام نماید.

تبصره۲ـ سازمان می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید.

تبصره۳ـ کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری، صرفاً با تأیید کمیسیون درجه بندی امکان پذیر خواهد بود.