افزایش نرخ پرواز برای خارجیان ، قانونی یا غیر قانونی!؟

افزایش نرخ پرواز خارجیان

افزایش نرخ پرواز برای خارجیان ، قانونی یا غیر قانونی!؟

مابه التفاوت نرخ متعلق به کیست؟

به تازگی سایت های مختلف ، خبر از دلاری شدن نرخ بلیط پرواز برای خارجیان و گردشگران خارجی در مسیرهای داخلی داده اند.
این مصوبه هرچند این مصوبه حدود هفت ماه پیش مورد تصویب قرار گرفته است ولی اجرای آن ابتدای تیرماه تعیین گردیده بود.
حال سوال اصلی آن است که آیا این مصوبه و دلاری کردن نرخ های این پروازها قانونی است؟

مطابق ماده 961 قانون مدنی اتباع خارجه که گردشگران خارجی هم جز آن محسوب میشوند از همه حقوق مدنی برخوردار هستند
مگر حقوقی  که قانونگذار صراحتا آن را منع نموده باشد یا حقوقی که صرفا برای جامعه ایرانی در نظر گرفته شده باشد.

در خصوص پرواز ها هم با توجه به یارانه ای بودن سوخت و دیگر مواردی که توسط دولت در اختیار ایرلاین ها قرار میگیرد
باید دانست یارانه ها مخصوص جامعه ایرانی تعریف و وضع میشوند و فقط اتباع ایرانی از آن برخوردار هستند
بنابراین طبیعی است که این اقراد (اتباع و گردشگران خارجی ) از این یارانه سهمی نبرده و قیمت آن به روز برای آنها محاسبه و پرداخت نمایند.

ولی نکته ای که به شدت مغفول مانده که این مابه التفاوت بلیط ریالی با دلاری متعلق به کیست ؟ مسلما ایرلاین ها نمیتوانند سهمی از این مابه التفاوت یارانه ای و آزاد بودن بلیت ها ببرند و این مقدار میبایست متعلق به دولت گردد.

والبته با مصوبه دیگر دولت مبنی بر ارائه سوخت یارانه ای به کشتی های گردشگری نیز دچار تعارض هستیم.