تشکیل شورای بازنگری قوانین و مقررات در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تشکیل شورای بازنگری قوانین و مقررات در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
محمد کریمی مدیر کل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی گفت: بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی موضوعی ضروری است که با تشکیل شورایی این امر تحت اقدام است.

وی با اشاره به اینکه از زمان تصویب برخی از قوانین موجود در این زمینه سالیان بسیار زیادی می گذرد تاکید کرد: برخی از قوانین موجود کارآیی و اثر بخشی خود را از دست داده اند و مقتضی است تا مطابق با نیازهای روز ویرایش و اصلاح شوند.
کریمی افزود: در حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری قوانین خوبی وجود دارد اما بعضاً نیاز به اصلاح و به روز رسانی دارد، همچنین در حوزه صنایع دستی با توجه به اینکه یک کار بین دستگاهی است به قوانینی با هدف گذاری هم افزا و انسجام بخش احتیاج داریم.

وی بیان داشت: پیشنهادات ارائه شده از سوی معاونت های تخصصی وزارتخانه و همچنین مدیران کل استانی با توجه به اینکه به صورت ملموس و عملیاتی در ارتباط با اجرای قوانین موجود در حال فعالیت هستند می تواند کمک خوبی به ویرایش و کارآمدسازی قوانین و مقررات نماید.
مدیر کل امور مجلس وزارت میراث در پایان تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی مقوله بسیار مهمی است که در سیاستگذاری وزارتخانه مورد تاکید بوده و در بحث بازنگری قوانین هم مولفه های پیشگیرانه لحاظ خواهد شد.