سازمان جهانی گردشگری داری چه ماهیتی است؟

سازمان جهانی گردشگری سازمانی است که برای تشویق و توسعه گردشگری به وجود آمده است
سازمان جهانی مذکور دارای ویژگی خاص خود می باشد این سازمان قبلاً یک سازمان دولتی بوده که بدون انعقاد یک معاهده به سازمان جهانی تغییر ماهیت داده است اتحادیه بین المللی نهادهای رسمی گردشگری در سال ۱۹۶۵ با سازمان ملل متحد همکاری کرد
و لذا در اجلاس تورنتو تصمیم بر بررسی مسائل مرتبط با تغییر و تحول این اتحادیه گرفت سپس در سال ۱۹۶۹ در کنفرانس بین‌المللی صوفیه سازمان جهانی گردشگری ایجاد شد .

این کنفرانس تقاضا نمود که اتحادیه مذکور به عنوان رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد شمرده شود که در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تبدیل اتحادیه به یک سازمان بین‌المللی از طریق بازنگری در اساسنامه آن ، توافق نمود.
در سال ۱۹۷۰ اساسنامه سازمان جهانی گردشگری تصویب شد. این اساسنامه در ۱۹۷۴ شناسایی و لازم الاجرا گردید مرکز اولین سازمان در شهر ژنو سوئیس بود که به مادرید اسپانیا انتقال داده شد. این سازمان در برنامه های توسعه سازمان بین الملل متحد و اجرای برنامه‌های آن همکاری و مشارکت دارد.

سازمان مذکور با سازمان ملل متحد موافقت نامه همکاری امضا کرده است .
به موجب ماده ۳ سازمان جهانی گردشگری “هدف اصلی سازمان تشویق و توسعه گردشگری برای شراکت در شکوفایی اقتصادی، و فهم و درک متقابل بین المللی ، صلح ، سعادت و همین طور احترام جهانی و رعایت حقوق و آزادی های بنیادین بشر، بدون توجه به نژاد، جنسیت ، زبان یا مذهب است.”

سازمان جهانی گردشگری به منافع کشورهای در حال توسعه در قلمرو گردشگری توجه خاصی دارد . شاید به جرات بتوان گفت که صرف نظر از گردشگری ، هدف این سازمان مسائل انسانی و توسعه اقتصادی است .البته درک متقابل ملت ها از یکدیگر به خودی خود باعث تحکیم صلح جهانی خواهد شد. به این طریق منافع جمعی همه انسان و کشورها رعایت می گردد. در مورد اعضا و ساختار این سازمان باید به سایت این سازمان مراجعه کرد.