روابط جنسی گردشگران خارجی در ایران

روابط جنسی گردشگران خارجی در ایران

درمورد روابط جنسی گردشگران خارجی در ایران قوانین ایران دارای ریشه فقهی و شرعی هستند.
در ایران به تأسی از اسلام تنها روابط جنسی بین دو جنس مخالف و در قالب ازدواج پذیرفته شده است.
قانون‌گذار رابطه جنسی بین دو فرد که رابطهه همسری بین آنها نیست را ممنوع و جرم انگاری کرده است.

جدای از موضوع فوق، همجنس‌گرایی در ایران تحت هر شکلی ممنوع و مجازات سنگینی برای آن تعیین شده است.
در ایران همجنس‌گرایی مردان لواط و همجنس‌گرایی زنان مساحقه نامیده می‌شود که شدیداً مورد نکوهش است.

از طرفی شایان ذکر است از نظر قانون‌گذار هرگونه تحقیق و تفحص ضابطین در زمینه رابطه جنسی ممنوع است.
رابطه جنسی و کلاً جرائم منافی عفت چنانچه مشهود نباشد و یا شاکی خصوصی نداشته باشد قابل پیگیری قضایی نیست.
پیشنهاد می‌شود گردشگران خارجی درصورت متهم شدن به این جرائم بدون مشورت با وکیل از هرگونه اظهار نظر قویاً خودداری کنند
زیرا قوانین مربوط به رابطه جنسی خارج از ازدواج بر آنان نیز جاری خواهد بود.