امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و دفتر خدمات مسافرتی

امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و دفتر خدمات مسافرتی

امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و دفتر خدمات مسافرتی

مسئولیت مدنی شرکات هواپیمایی در جبران خسارت مادی و معنوی وارده به مسافر به علت بلاتکلیف گذاشتن وی در فرودگاه مقصد

رأی حاضر ناطر به اهمال و سهل انگاری دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت هواپیمایی است که مسافر را برای چندین ساعت متوالی در فرودگاه کشور مقصد بلاتکلیف رها نموده و این امر موجب اتلاف بخشی از مدت اقامت مسافر در کشور مقصد شد که به همین جهت، جبران خسارات مادی و معنوی را از دادگاه درخواست نمود و حکم به آن نیز صادر شد. این رأی به جهت عدم تجدیدنظرخواهی خواندگان، قطعی شد.

شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۸۶
تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
مرجع صدور: شبعه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان ها: آقای شیرزاد نبی پور وکیل پایه یک دادگستری و خانم ش. ن.
خواندگان: شرکت هواپیمایی …. و آقای ب. ش
خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی و معنوی
محکومیت شرکت هواپیمایی به پرداخت خسارت مادی و معنوی به علت لغو پرواز
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت نظارت به تاریخ ۹۵/۱۰/۲۵ دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است. ملاحظه می گردد نظریه کارشناسی ابلاغ شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای شیرزاد نبی پور اصالتاً از طرف خود ولایتاً از طرف خانم ش.ن. به طرفیت ۱. شرکت هواپیمایی …۲- آقای ب. ش. به خواسته مطالبه خسارت معنوی و دادرسی به شرح دادحواست تقدیمی، خلاصتاً و مفاد این که خواهان در بیستم اسفند ماه نود و سه طی قراردادی که با خواندگان منعقد نموده، عازم شهر بانکوک و پوکت واقع در کشور تایلند شده و پرواز از تهران به موقع صورت گرفته و در زمان معمول در شهر بانکوک به زمین نشسته است.
پس از یک ساعت و نیم سرگردانی در فرودگاه، یک راننده محلی که زبان انگلیسی نیز نمی دانسته، خواهان ها را به یک فرودگاه دیگر انتقال داده است اما خواندگان تا ساعت هفده و بیست دقیقه، خواهان را در فرودگاه رها نموده است و خواهان ردیف اول با فرزند خردسالش که خواهان ردیف دوم است، دوازه ساعت در فرودگاه کشور بیگانه بلاتکلیف مانده و بدین سبب به مشقت افتاده و سه روز فرصت اقامت خود در شهر پوکت را نیز از دست داده اند

و به جهت معنوی خسارای به آنان وارد شده است و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به قرارداد عادی مستند خواهان و با عنایت به اظهارات و مطالب غیر موجه خواندگان و با التفات به نظریه ابتدایی و تکمیلی کارشناس انتخابی و توجه به این مطلب که، خواندگان بر خلاف توافق به عمل آمده و تعهدات سپرده شده به خواهان، جهت ارائه خدمت توریستی به لحاظ اهمال و سهل انگاری موجب اتلاف وقت و سرگردانی خواهان ها در کشور مقصد سفر گردیده و این میزان بلاتکلیفی و سرگردانی خصوصاً برای فردی که جهت مسافرت و تفریح برنامه ریزی نموده، به طور متعارف موجب صعوبت و مشقت و تآلم روحی و روانی ناشی از آن می گردد و با توجه به تقصیر خواندگان و احراز رابطه سببیَّت فیمابین [خواندگان] قصور و خسارات معنوی حاصله، دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۱۴۲ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشترک خواندگان به پرداخت ۱.۷ مبلغ پرداختی توسط هر یک از خواهان ها به خوانده ردیف اول یعنی سی و میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان به علاوه ۱.۳ مبلغ موصوف به عنوان خسارت در حق هر کدام از خواهان ها به انضمام خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضورری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران